15944

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อม นายยุทธศาสตร์ ยะไว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาว สุกัญญา สุลำนาจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยนายปรีชาพงศ์ สมแพง นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม