92D3E7E8 549C 4948 959F 073A62E0DECA

การประชุมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร "โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด" ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร "โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด" ครั้งที่ 3/2562 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรยื่นคำขอกู้ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด จำนวน 7 แห่ง มติในที่ประชุม อนุมัติเงินกู้จำนวน 6 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม