241012

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอนุกรรมการและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งนางสาวกมลวรรณ นุชัย  สหกรณ์จังหวัดนครพนมเป็นรองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วย ตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน ธกส. สภาเกษตรจังหวัด คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม รวม 22 คน โดยมีสหกรณ์ยื่นคำขอกู้ จำนวน 4 แห่ง รวมเป็นเงิน 5,600,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3