896008

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขาย...

วันที่ 30 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายวิทยา เครือเขื่อนเพชร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อผลผลิตแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  จำนวน 34 ราย