110129

"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" 

  วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และคณะวิทยากร จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 3 จำนวน 108 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม