896065

วันรณรงค์ “การผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ปลอดภัย พืช GI นครพนม” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม

วันที่ 30 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวภาวดี เจริญไทย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันรณรงค์ “การผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ปลอดภัย พืช GI นครพนม” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ นครพนม 1 พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครพนม (GI) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน  ณ แปลงสาธิตลิ้นจี่ นพ.1 ของเกษตรกร นางรัศมี อุทาวงษ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านข้ามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม