4

"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" รุ่นที่ 4

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 2562 รุ่นที่ 4 จำนวน 100 ราย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมฟาร์ม ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หนองปลาค้อเฒ่า บ้านโพนทา หมู่ที่ 2 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม