242604

ตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามการดำเนินงาน ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด จำกัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามการดำเนินงาน ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด จำกัด ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการแก่คณะกรรมการสหกรณ์ด้วย ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม