243034

ตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามการดำเนินงาน ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา จำกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามการดำเนินงาน ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา จำกัด ซึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการแก่คณะกรรมการสหกรณ์ ในเรื่องการบันทึกบัญชี, การจัดทำเอกสาร,การเก็บเอกสาร,การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ด้วย ณ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม