897359

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อผลผลิตแปลงใหญ่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นางณริศญาทิพย์ มีระหงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อม นายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายวิทยา เครือเขื่อนเพชร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อผลผลิตแปลงใหญ่ ณ อาคาร SML หมู่ 8 บ้านเทพนมกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอเมืองนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  จำนวน 34 ราย