19

ตรวจการจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และฟังการบรรยายสรุปการตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์ 3 รายการ โดยบริษัทคอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน ดังนี้

     1.ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์ GMP

     2.ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์ HACCP

     3.ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์ ORGANIC

ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม