897992

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อผลผลิตแปลงใหญ่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นาง ณริศญาทิพย์ มีระหงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อผลผลิตแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาทราย ศาลาเอนกประสงค์บ้านนามูนฮี้น หมู่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 33 ราย