904721

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมย่อยกับคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้นำสหกรณ์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสหกรณ์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นางสาวภาวดี เจริญไทย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมย่อยกับคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้นำสหกรณ์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสหกรณ์ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า ขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร และส่งเสริมช่องทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์ต่อไป ณ สหกรณ์พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่ จำกัด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม