240576

อบรมหลักสูตรกลาง ปรับเปลี่ยนแนวคิดแก่เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 5

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จัดอบรมหลักสูตรกลาง ปรับเปลี่ยนแนวคิดแก่เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 5 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 100 คน ณ บ้านโพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

             นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นายทวี มวลปาก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวสุกัญญา สุลำนาจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกรที่สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย ณ ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม