45694

ร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า จำกัด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายนิคม เข็มปัญญา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า จำกัด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำ การบริหารงานของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด จำกัด ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกของสหกรณ์ร่วมรับฟังคำแนะนำ ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม