107686

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล (Video Conferencs) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 และสหกรณ์เป้าหมายในจังหวัดนครพนม จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล (Video Conferencs) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม