IMG 3212

สหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยนายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมนายอร่าม สุวรรณมาโจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยนายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรแต่ละตำบลเข้าร่วมงาน 100 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม