101152

ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์น้ำฝนนาทม จำกัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นางสาวภาวินี ตุวยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์น้ำฝนนาทม จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ โดยแนะนำการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์สถานภาพสมาชิกรายคน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อให้สหกรณ์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ สมาชิกสหกรณ์ สามารถลดจำนวนหนี้ค้าง ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นายพรศักดิ์ ลาดเหลา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด ซึ่งได้ส่งเสริมและแนะนำสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน การกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ณ พื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม