125595

สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสดิษฐชัย หาญมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ร่วมกับประมงอำเภอปลาปาก และเกษตรอำเภอปลาปาก มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม