6489

ลงพื้นที่เข้าตรวจการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงานในการเข้าตรวจการสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนมนครพนม รองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดนครพนม ชุดที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่เข้าตรวจการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงานในการเข้าตรวจการสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4     ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ     "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง“ ประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงในบ่อปลาของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรบ้านโพนทา หมู่ 2 ตำบล     กุตาไก้ และตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก เข้ารับมอบ จำนวน 190 ราย ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

  และได้มอบหมายให้นายอร่าม สุวรรณมาโจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวธนัญญา แทนพลกรัง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด โดยได้ชี้แจง การแก้ไขข้อสังเกตตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ การประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล การติดตามเร่งรัดหนี้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว สหกรณ์ไม่ขอเบิกรับเงินกู้ กพส. เนื่องจากแก้ไขข้อสังเกตฯ ไม่แล้วเสร็จ และในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์มีแผนในการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกมาจำหน่าย โดยจะนำอุปกรณ์การตลาดที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์และเป็นการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเป็นองค์หลักระดับอำเภอ ณ ที่ ทำการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม