1

สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมนายสดิษฐชัย หาญมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายนิคม เข็มปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562  ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 104 ราย คณะกรรมการดำเนินการ 5 ราย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ทำให้มีผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับองค์กรและระดับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

  กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ ได้มีการเชื่อมโยง ระหว่างกิจกรรมต่างๆ และเชื่อมโยงกับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมดูแลซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มการผลิตกบ เลี้ยงโค ทอผ้า ทอเสื่อ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, วัด:ธรรมะสายกลางอย่างพอเพียง, โรงเรียน:การสอนปลูกพืช ออมทรัพย์ และจัดตลาดนัด, หน่วยงานสนับสนุน องค์ความรู้ ทุน, การสร้างอาชีพรับจ้าง เพื่อไม่ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สำนึกรักบ้านเกิด

“ชาวบ้านดอนแดงอยู่ดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีเงินออม”