DSCF0468

ลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการงานติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์น้ำฝนนาทม จำกัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี ตุวยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมกับนายศรีอุทัย กลับกลาง  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  ลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการงานติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์น้ำฝนนาทม จำกัด โดยวิเคราะห์สถานภาพสมาชิกรายคน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อให้สหกรณ์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ สมาชิกสหกรณ์ สามารถลดจำนวนหนี้ค้าง ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย  ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม