1

ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม รองนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมได้แยกการพิจารณาตามประเด็นข้อสังเกตที่หัวหน้าสำนักงานงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดส่งรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 14 แห่ง พร้อมทั้งได้ติดตามผลการแก้ไขตามข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่2/2562 จำนวน 15 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อกรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์ ตามมาตรา 52 (3),(5),(6) ผ่านระบบ web Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้ง

         1. ชี้แจงเรื่องกรณีบางสหกรณ์ที่ไม่ได้รายงานข้อมูลธุรกรรมการเงินต่อ ปปง.

         2. ติดตามการทำงานตามตัวชี้วัด

  - พิกัดของสหกรณ์

  - รายงานการใช้ประโยชน์ ข้อมูลบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตร

  - ติดตามผลการจัดทำ Website ของสหกรณ์ ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร (823 สหกรณ์)

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม