AOR 2993

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม