AOR 3078

ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562"

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562" โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ภายใต้งาน "ชม ช็อป ชิม" พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีกาฬสินธุ์ ผู้แทนสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เยี่ยมชม กิจกรรมการวาดภาพโดยเด็กออทิสติก การสาวไหม ทอผ้าแพรวา กิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพหัตกรรมการปักเสื้อภูไท การส่งเสริมการขายด้วยไข่ไก่ แบรนด์ “ไข่นอกคอก” และสินค้าเกษตรกร รวมทั้งเยี่ยมชมบูธ ผลิตภัณฑ์เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อีกด้วย