AOR 3233

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/นายอำเภอทุกอำเภอ และพิธีมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/นายอำเภอทุกอำเภอ

  ในการนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี 2562 ก่อนเริ่มการประชุมฯด้วย โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ดำเนินการประเมิน ให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ 

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่

2. รางวัลระดับดีมาก ได้แก่

         (1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

         (2) ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม

         (3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

         (4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอลราดเฮงเค็ล

3. รางวัลระดับดี ได้แก่

         (1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ

         (2) ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง

ณ ห้องพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 (หลังใหม่)