S0022202

การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 

วันที่ 2 กันยายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย ได้แจ้งเรื่องให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องในการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นอกจากนี้ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการนโยบายรัฐบาล การชำระบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ และสำรวจพื้นที่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระมทบจากพายุโพดุล และ การวางแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสหกรณ์นครพนมที่ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นายพรศักดิ์ ลาดเหลา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการอาหาร” ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2562 ณ สถาบันอาหารกรุงเทพมหานคร