1

ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย ได้แนะนำ การจัดการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้ง เสนอแนะ วิธีการซักซ้อมการเตรียมพร้อมของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมทั้งครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน ให้แก่กรรมการในระดับประเทศ ต่อไป

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นางสาววัชรี ปุกหุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม