S 113451024

ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

 วันที่ 6 กันยายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำ การจัดการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้ง เสนอแนะ วิธีการซักซ้อมกาาเตรียมพร้อมของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมทั้งครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน ให้แก่กรรมการในระดับประเทศ ต่อไป