390199

ลงพื้นที่เข้าประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายพรศักดิ์ ลาดเหลา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการประเมินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม