129178

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ถังน้ำหมัก

วันที่ 9 กันยายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ถังน้ำหมัก ขนาด 20 ลิตร พร้อมทั้ง หนังสือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นเกษตรกรที่    เข้าร่วมโครงการในปี 2561  จำนวน 78 ราย เพื่อให้เกษตรกรนำไปดำเนินกิจกรรมการเกษตร ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ตำบลปลาปาก, ตำบลมหาชัย, ตำบลโคกสูง ตำบลโคกสว่าง ตำบลหนองฮี และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม