393871

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด

วันที่ 12 กันยายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายพรศักดิ์ ลาดเหลา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ซึ่งได้แนะนำการดำเนินธุรกิจการรวบรวมผลิตผล และแนวทางการการแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำของหนี้ค้างของสหกรณ์  ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม