S 115818500

ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย  สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นางสาววัชรี ปุกหุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งได้แนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน การจัดการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้ง เสนอแนะ วิธีการซักซ้อมการเตรียมพร้อมของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ในโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน ให้แก่กรรมการในระดับประเทศ ต่อไป