6203

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (แร่ธาตุสำหรับสัตว์) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ" 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง "

วันที่ 13 กันยายน 2562   นางสาวกมลวรรณ นุชัย  สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (แร่ธาตุสำหรับสัตว์) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ" 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562  จำนวน 523 ราย เพื่อให้เกษตรกรนำไปดำเนินกิจกรรมการเกษตร ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ พื้นที่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม