โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด)

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562 ประกาศผล วันที่ 2 มีนาคม 2563 

S 50724882