11
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” จังหวัดนครพนม ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาสหกรณ์ไทย” โดยมีตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม