aaa

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอนาแก อำเภอวังยาง และอำเภอปลาปาก) โดยได้ติดตามเรื่องการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล การสร้างความเข้มแข็งในสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในสหกรณ์ การปิดบัญชีที่ค้างนาน และการชำระบัญชีสหกรณ์ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้รายงานสรุปเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป ณ พื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามงานในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร) และได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ โดยได้ติดตามเรื่องการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล การสร้างความเข้มแข็งในสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในสหกรณ์ การปิดบัญชีที่ค้างนาน และการชำระบัญชีสหกรณ์ และปัญหาข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอยู่ในสภาพเก่า ชำรุด ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้แนะนำให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สรุปรายงาน ปัญหา อุปสรรคและความต้องการสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ พื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม