26 16

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม โดยมีนายประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการสหกรณ์ ในฐานะเป็นกลไกอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรสหกรณ์ในความเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมในองค์กร อันเป็นการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสหกรณ์สู่สาธารณชน และประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกันในขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมกับขบวนการเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครพนม ได้จัดดังเช่นที่ปฏิบัติมาทุกปี เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเผยแพร่งานสหกรณ์ให้ปรากฏแก่สังคมอย่างทั่วถึง และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการเป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการยกระดับรายได้ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ภายในงานมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 การมอบเงินทุนในการจัดหาแห่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์และเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ และการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬามหาสนุก