1112291
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563


           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาเกษตรจังหวัด คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และตัวแทนสหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยมีสหกรณ์ยื่นคำขอกู้เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา จำนวน 4 แห่ง รวมเป็นเงิน 7,900,000 บาท ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3