a11
ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ และได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำกับสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้านครพนม จำกัด และเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม จำกัด ณ พื้นที่อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม