141927
จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของส่วนราชการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบให้นายสันติ ศรขรรค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของส่วนราชการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด เพื่อให้ส่วนราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัดได้เสนอแผนการดำเนินงานตามภารกิจของตนในพื้นที่จัดที่ดินให้ชุมชนตามนโนบายรัฐบาล (คทช.นครพนม) ซึ่งมีส่วนราชการที่มาประชุมในครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมและเจ้าภาพจัดอบรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมรวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 30 คน และได้มีการสอบถามความต้องการของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผ่านทางคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ว่าจะขอรับการอบรมอาชีพด้านการเกษตรอะไร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หลังได้รับการอบรม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2563 ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ เป้าหมาย 30 ราย ซึ่งหลังจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ประสานเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์แล้ว มีความต้องการรับการอบรมการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งจะได้ติดต่อประสานวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอธาตุพนม เพื่อจัดอบรมต่อไป ณ อาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์