145265
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 

     วันที่ 27 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1.สนับสนุนเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
3.สร้างโอกาสเข้าถุงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร
โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 แห่ง ซึ่งขอกู้รวมเป็นเงิน 4,850,000 บาท โดยที่ประชุมอนุมัติเงินกู้ทั้งหมด นอกจากนี้ ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงตามความต้องการของสมาขิกด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

    นอกจากนั้น ในเวลา 13.00 น. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากสภาเกษตรจังหวัด คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และตัวแทนสหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยมีสหกรณ์ยื่นคำขอกู้เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา จำนวน 2 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม