1

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

     วันที่ 31 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายสันติ ศรขรรค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

    ในการนี้ นางสาวธนัญญา แทนพลกรัง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้มอบ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม