16

ประชุมผ่านระบบ zoom cloud meeting เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

          วันที่ 2 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบ zoom cloud meeting โดยมีเจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 39 ราย และผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 15 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 (2) เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 (3) มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ได้แจ้งให้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ศึกษาทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติกำชับทีมงานเพื่อแจ้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป