111

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP


วันที่ 27 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในสังกัด โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้าราชการให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาของข้าราชการแต่ละคนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป โดยมีมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
หัวข้อในวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Microsoft office, การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต Social network และการจัดทำ Google Form ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม