2

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัดนครพนม


          วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ผู้แทนสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครพนม และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3