2
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ “การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์ และการวิเคราะห์รายงานการตรวจการสหกรณ์“


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นวิทยากร การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดโดยฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในสังกัด โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้าราชการให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาของข้าราชการแต่ละคนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดเข้ารับการอบรม ซึ่งหัวข้อในวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแล และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ในหัวข้อ “การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์ และการวิเคราะห์รายงานการตรวจการสหกรณ์“ และ “การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม