120
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP หัวข้อวิชา "การบังคับคดี" และ “แนวทางการจัดทำงบดุลของผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562”


วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในสังกัด โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้าราชการให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาของข้าราชการแต่ละคนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดเข้ารับการอบรม ซึ่งหัวข้อในวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย, ระเบียบปฏิบัติ ในหัวข้อ “การบังคับคดี” โดยได้รับเกียรติวิทยากร จาก ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี มาให้ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแล และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำงบดุลของผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562” โดยได้รับเกียรติวิทยากร จาก นางหวานใจ สาแก่งทราย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม