100597173 1494891784016893 5847812348206645248 o

ประชุมทางไกล การชี้แจงแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


           วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การชี้แจงแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการที่ 3 : วงเงิน 400,000 ล้านบาท) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม (ชั้น 3) โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ แผนงานที่ 3.1 สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัยในพื้นที่เป้าหมาย แผนงานที่ 3.2 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และแผนงานที่ 3.4 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

          ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำโครงการฯ เสนอขอรับงบประมาณ ซึ่งในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้เสนอโครงการตามแผนงานที่ 3.2 เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน ต่อ จังหวัดนครพนม เป็นที่เรียบร้อย