ฝ่ายบริหารทั่วไป

narisayatip นางณริศญาทิพย์  มีระหงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 061-9464697
E-mail : narissayatipThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
napetrada นางสาวณเพชรดา  สายแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร. 081-8713622
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phajon นายผจญ  พันโน
พนักงานพิมพ์ ส.3
โทร. 061-3298753
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
subin นายสุบิน  ลวงไชย
พนักงานเก็บเอกสาร บ.2
โทร. 081-9649850 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
peerachet นายพีระเชษฐ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทร. 091-0659477 
E-mail :  -     
parichat2 นางปาริชาติ  ธัมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 084-6831919
E-mail :  -     
phattrapon2 นางสาวภัทราพร  ภาจันทร์คู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 091-5562942
E-mail :   -   

sitatip นางสาวสิตาทิพย์  ไตรยราชน์
นักวิชาการสหกรณ์
โทร. 088-0582318
E-mail :   -    
phetcharat นางเพชรรัตน์  ศรีชม
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 094-42595297
E-mail :  -     
patcharaporn2

นางสาวพัชรพร  คำสาย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร. 063-9514475
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chonthiwa นางชลธิวา  อุดมมาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 088-5615926
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sarawut นายศราวุธ  แทนพลกรัง
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 089-5691645
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.